Select Page

En el matí de hui dijous, el Ple de la Corporació Municipal ha aprovat per unanimitat el reglament que regularà el funcionament del Consell Local de les Dones. Un pas previ i necessari per a la creació d’aquest nou òrgan impulsat per la regidoria d’Igualtat, regida per Vicenta Pérez.

Com ha explicat l’edil d’àrea, la regidoria d’Igualtat s’ha marcat amb caràcter prioritari l’objectiu d’elaborar el I Pla Municipal per a la Igualtat entre Dones i Homes de l’Ajuntament d’Altea 2018-2022, “la pretensió és ser un òrgan que, mitjançant la participació de les dones en els processos de presa de decisions, desenvolupe polítiques per a la igualtat efectiva”.

El Consell Local de les Dones naix com un òrgan de participació que té caràcter consultiu i d’assessorament en matèria d’igualtat de gènere als diferents òrgans de l’Ajuntament, entenent la necessitat que l’enfocament de gènere siga un principi de treball transversal en el govern local i la presa de decisions municipals. Així, quan siga procedent, emetrà informes preceptius i formularà propostes i suggeriments en matèria d’igualtat de gènere.

“Des del Consell Local de les Dones es fomentarà la participació de la ciutadania, i en particular, la participació i coordinació del teixit associatiu en l’àmbit de la igualtat de gènere, promovent la seua relació fluïda amb l’Ajuntament”; ha indicat Vicenta Perez, que ha detallat les funcions del Consell de les Dones en pro del respecte a les Polítiques d’Igualtat; el respecte a la Sensibilització i a l’Educació per a la igualtat i el respecte a la Participació Ciutadana.

Pel que fa als detalls de funcionament del Consell Local de les Dones, aquest es reunirà amb caràcter ordinari un cop al semestre. L’ordre del dia serà confeccionat amb els assumptes que considere oportú incloure la Presidència, i aquells altres que li siguen proposats pel Consell. El Ple es reunirà amb caràcter extraordinari quan així ho convoque la Presidència amb tal caràcter o siga sol·licitat per la meitat, almenys, del nombre de vocals del Consell. Per a l’estudi de temes puntuals i concrets relacionats amb les competències del Consell es podran constituir comissions especialitzades de treball i el Consell Local de les Dones elaborarà una memòria anual que serà difosa públicament i elevada a la Junta de Govern Local per al seu coneixement.

“Pense que la creació d’aquest Consell de les Dones pot donar a l’Ajuntament una perspectiva molt positiva”; ha conclòs Vicent Pérez, responsable municipal d’Igualtat.

L’aprovació provisional del citat reglament permetrà en breu posar en marxa el Consell Local de les Dones.

Pin It on Pinterest