Select Page

Les expectatives de l’Equip de Govern s’han acomplit i el Jutjat Contenciós Administratiu nº 1 d’Alacant dona per extingit el deute relatiu als interessos de demora reclamats per la UTE Agricultores de la Vega, l’adjudicatària del projecte i execució de les obres del Palau dels Esports. Açò significa que els alteans no tindran finalment que carregar amb el pagament d’1.049.000 €.

En desembre de 2011 l’Ajuntament d’Altea va ser condemnat al pagament de dues certificacions pendents i del rectificat del projecte del Palau dels Esports que va suposar un sobrecost d’1,8 milions d’Euros. Les quantitats corresponents sumaven 4.156.000 € i es pagaren en l’any 2012, baix el govern Partit Popular/Cipal. La mateixa sentència condemnava al pagament dels interessos de demora originats per les certificacions, que encara no s’havien quantificat.

A finals del primer any de la legislatura, en novembre 2015, l’actual equip de govern es va trobar amb la sorpresa de la reclamació de l’UTE per liquidar els interessos de demora, sense tindre cap constància ni notícia d’eixa contingència. La reacció no podia ser altra: per una banda, es va recopilar informació sobre el fet que havia provocat el desgavell, la licitació i construcció del Palau dels Esports, i per altra es va buscar finançament per donar-li satisfacció a la sentència i pagar el milió llarg d’Euros de la liquidació d’interessos.

De la revisió i anàlisi de la documentació recollida es desprenien dubtes més que raonables sobre l’existència d’irregularitats i il·legalitats tant en el procediment de la licitació com en el de l’execució. El perjudici econòmic causat als alteans no deixava altra opció que, tot i que el dubte de la possible prescripció era patent, complir amb l’obligació de posar en mans de la justícia el coneixement dels fets i la decisió sobre la seua legalitat.

Respecte als interessos, la manera més senzilla de fer front al seu pagament era l’adhesió al Fons d’Impuls Econòmic, una línia de préstecs oberta pel Ministeri amb un interés baix perquè els ajuntaments pogueren donar cobertura financera a les sentències judicials desfavorables que foren fermes. En agost de 2016, el plenari va aprovar la sol·licitud d’adhesió a eixe fons, inclòs, entre d’altres, aquest cas.

Va ser en eixe mateix plenari, i no abans, quan el Partit Popular decideix anunciar que no era procedent pagar els interessos de demora perquè les certificacions que els van originar les van abonar ells, mitjançant el mecanisme del Pla de Pagament a Proveïdors en l’any 2012. Segons la normativa que regula aquest mecanisme (RDL 4/2012), el creditor que s’acull al mateix per cobrar, renuncia als interessos generats pel principal del deute.

Una vegada comprovada eixa circumstància, el Regidor d’Hisenda dicta un decret en novembre de 2016 declarant extingit el deute i comunica la seua resolució al jutjat corresponent. Com a resultat de la gestió ens arriba ara la bona notícia mitjançant l’auto del jutge que es pronuncia en el mateix sentit: dóna per acabada l’execució de la sentència de 2011 sense que procedesca el pagament dels interessos.

Pin It on Pinterest