Select Page
  • ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:

1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior (06.10.2016).2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre desafectació i cessió gratuïta al municipi de terrenys declarats innecessaris amb la finalitat d’incorporar-los al domini públic municipal (245/2016).3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’infraestructures, medi ambient, comerç i turisme sobre desestimació sol·licitud d’Aigües Potables de Bèrnia SL per a modificació tarifes subministrament aigua urbanització El Àramo (1652/2016).4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre modificació ordenança fiscal taxa prestació servici recollida, transferència i tractament de RSU (3804/2016).5.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre concertació operació préstec (4569/2016).

  • DESPATX EXTRAORDINARI: 

Aprovació definitiva, si procedeix, estudi de detall d’ordenació de volums de la Fase I Urlisa III P.P. El Àramo (3038/2013)

  • ACTIVITAT DE CONTROL:

Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 1607 a 1797/2016).Precs i preguntes

Pin It on Pinterest