Select Page

El regidor d’Hisenda, Pere Lloret, ha anunciat que l’Ajuntament d’Altea ha sol·licitat l’adhesió al Fons d’Impuls Econòmic per finançar el pagament de sentències judicials. El Fons d’Impuls Econòmic es una línea de crèdit habilitada pel Ministeri d’Hisenda amb la finalitat d’atenuar l’impacte que el pagament de les sentències condemnatòries podria tindre en la prestació de serveis públics.

En la relació de sentències per les que es sol·licita l’adhesió s’inclouen tant les que ja són fermes com les que, sense ser definitives per estar en apel·lació, es considera altament probable que ho siguen en sentit condemnatori a curt termini.  Són les següents:

Assumpte Palau dels Esports:  l’Ajuntament és condemnat a pagar a la UTE Agricultores de la Vega un import de 1.049.160,39 € més interessos de demora. Sentència definitiva.

PAI del riu: Altea Futura, S.L. reclamació de 12.274.756,82 €. Sentència favorable a la mercantil demandant, apel·lada davant el TSJ. Encara no s’ha resolt l’apel·lació.

FCC Medio Ambiente, S.A. La quantitat total reclamada ascendeix a 1.562.703,10 €  més interessos. Existeix sentència condemnant al pagament. En l’actualitat, en apel·lació al TSJ.

L’adhesió obliga  l’Ajuntament a dotar en el pressupost de 2017 el Fons de Contingència per equivalent al 1% de les despeses no financeres.  És a dir, a fer una reserva en el pressupost  2017 per una quantitat aproximada als 240.000 €.

Pin It on Pinterest