Select Page

Des de la regidoria d’Urbanisme,
encapçalada per Imma Orozco, s’informa de la convocatòria de noves ajudes al
lloguer i a la rehabilitació edificatòria de l’any 2016, de la Conselleria
d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, que han estat
publicades en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV). En total, la
Generalitat gestionarà més de 26 milions d’euros en el marc del Pla Estatal
d’Habitatge.

El termini per a sol·licitar tant les
ajudes per a lloguer com per a la rehabilitació és d’un mes a comptar de
l’endemà de la publicació en el DOCV, és a dir del 26 de maig al 27 de juny.

Les ajudes al lloguer tenen com a objecte
facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim d’arrendament i
seran objecte d’aquestes ajudes les rendes de lloguer meritades des de l’1 de
gener de 2016. Podran beneficiar-se les persones físiques majors d’edat que
siguen titulars d’un contracte d’arrendament d’habitatge, amb durada mínima
d’un any i domiciliació bancària del pagament del lloguer.

L’habitatge arrendat haurà de ser la
residència habitual i permanent i els ingressos de les persones que formen la
unitat familiar no podrà ser, en conjunt, superior a tres vegades l’Indicador
Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). A més el preu de l’arrendament no
haurà de superar els límits corresponents a l’import màxim de la renda de
l’habitatge en funció de la localitat en la qual estiga emplaçada, segons
estableix la convocatòria.

Així mateix, tindran prioritat les persones
que estiguen afectades per procediment de desnonament, execució hipotecària o
dació en pagament; els menors de 30 anys; les famílies monoparentals quan no hi
haja pensió compensatòria, ni segon progenitor que aporte ingressos; les dones
víctimes de violència de gènere; les persones amb diversitat funcional amb un
grau de discapacitat igual o superior al 33%, i joves extutelats.

No es pot concedir l’ajuda quan la persona
sol·licitant o algun membre de la unitat familiar siga titular de cap habitatge
a Espanya. S’exceptuaran d’aquest requisit a les persones que acrediten la no
disponibilitat de l’habitatge per causa de separació o divorci, o no puguen
viure a la mateixa per una altra causa aliena a la seua voluntat.

Les ajudes es percebran per períodes màxims
de 12 mesos, mentre subsisteixa l’arrendament, i es subvencionaran els lloguers
percebuts fins al mes de desembre de 2016, inclòs. El termini màxim per
resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos, a comptar de l’endemà de
la data de publicació de la convocatòria. Transcorregut aquest termini, si no
s’ha dictat i notificat resolució expressa, es podrà entendre desestimada la
sol·licitud.

Les ajudes al lloguer s’inclouen en les
mesures que està impulsant la Generalitat per possibilitar les adequades
condicions que permeten accedir als sectors de població més desfavorits a un
habitatge assequible, ja siga en propiciar la seua oferta o, com en el cas
d’aquesta ordre, amb ajudes als inquilins. Dins d’aquesta línia d’acció, la
Generalitat ha concertat amb l’Administració General de l’Estat aquest programa
d’ajudes.

 

Ajudes a la rehabilitació

 

Amb les ajudes per a la rehabilitació dels
elements comuns dels edificis d’habitatges, el Consell vol potenciar els
processos de rehabilitació en els àmbits de major vulnerabilitat i contribuir a
resoldre els problemes relacionats amb l’accessibilitat i eficiència
energètica, patologies estructurals o adequació d’instal·lacions de l’edifici.
Així mateix aquestes ajudes tenen com a objectiu reactivar el sector de la
construcció.

La subvenció serà del 35% per part del
Ministeri i d’un 10% addicional, que s’incorpora per primera vegada, per part
de la Generalitat. La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració
del Territori subvencionarà aquest percentatge addicional fins a un màxim de
4.000 euros per habitatges en els casos on el 60% dels propietaris de l’edifici
tinguen uns ingressos inferiors al 3,5 IPREM.

En total aquestes ajudes compten amb un
pressupost de 16 milions, més els 2,5 milions que aporta la Generalitat, i es
podrà subvencionar fins a un màxim de 2.000 euros per habitatge pel que fa a
conservació i sostenibilitat i de 4.000 euros per habitatge en accessibilitat.

Poden sol·licitar aquestes ajudes les
comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitat de propietaris, o els
propietaris únics d’edificis d’habitatges i tindran preferència les obres en
edificis en què almenys el 60% dels propietaris tinga ingressos ponderats
inferiors a 6,5 vegades l’IPREM.

També tindran la consideració de
beneficiaris les administracions públiques i altres entitats de dret públic que
siguen propietàries d’immobles que tinguen íntegrament com a destinació el
lloguer dels habitatges.

Els edificis que s’acullen a aquesta
convocatòries hauran de ser de residència col·lectiva, haver-se construïts
abans de 1981, amb almenys el 70% de la seua superfície construïda siga usada
com a habitatge i que almenys el 70% dels habitatges, constitueixa el domicili
habitual de seus propietaris o usuaris.

El termini per executar les obres no pot
excedir els 16 mesos, des de la data que figure en el certificat d’inici de les
obres. Aquest termini es podrà ampliar fins a 18 mesos quan es tracte
d’edificis que afecten quaranta o més habitatges. En tot cas, les obres hauran
d’estar finalitzades abans del 31 desembre 2017.

Les obres podran estar iniciades abans de
la sol·licitud de les ajudes, sempre que no estiguen iniciades abans de la
presentació telemàtica del preceptiu informe d’Avaluació d’Edificis (IEE.CV),
ni podran estar finalitzades en el moment de la sol·licitud.

Es consideren actuacions subvencionables
per a la conservació, les obres per a esmenar les deficiències detectades per
l’Informe d’Avaluació de l’Edifici sobre fonamentació, estructura,
instal·lacions, cobertes, terrats, façanes i parets mitgeres o altres elements
comuns. També les que es realitzen en les instal·lacions comunes d’electricitat,
fontaneria, gas, sanejament, recollida i separació de residus i
telecomunicacions, per tal d’adaptar-les a la normativa vigent.

En quan a la millora de la qualitat i
sostenibilitat, es consideraran subvencionables la millora de l’envoltant
tèrmica de l’edifici per reduir la seua demanda energètica, així com la
instal·lació de calefacció, refrigeració, producció d’aigua calenta sanitària i
ventilació per al condicionament tèrmic, o l’increment de l’eficiència
energètica dels ja existents. Igualment la instal·lació d’equips d’energies
renovables, la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions comunes
i de les instal·lacions que afavoreixen l’estalvi d’aigua.

En matèria d’accessibilitat es podrà demanar ajudes per a la instal•lació o renovació d’ascensors, instal•lació de pujaescales o altres dispositius d’accessibilitat, incloent els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial, senyals lluminosos o sonores que permeten l’orientació en l’ús d’escales i ascensors, i dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l’exterior.

•    Presentació de sol•licituds

Les sol•licituds es poden presentar als serveis territorials d’Habitatge i Rehabilitació d’Alacant, Castelló i València, situats en avinguda Aguilera, número 1, d’Alacant, avinguda del Mar, número 16 de Castelló de la Plana, i carrer Gregorio Gea, número 27 de València, així com en les oficines Prop, a l’ajuntament corresponent o per correu certificat.

Per a més informació els interessats es poden adreçar a la pàgina web de la conselleria www.habitatge.gva.es o al telèfon 012. A més, s’ha habilitat dos correus per a casos de dubtes: ajudeslloguer@gva.es i ajudesrehabilitacio@gva.es

Pin It on Pinterest