Select Page
  • El foment de la participació ciutadana centra la reunió
    de les tres forces polítiques, Compromís, PSPV-PSOE i Altea amb Trellat

El dimecres, 4 de maig de 2016, va tenir lloc la segona reunió de les forces polítiques, Compromís, PSPV-PSOE i Altea amb Trellat que van signar l’acord de govern per fer un seguiment del compliment d’aquest compromís amb la ciutadania alteana.

Aquestes trobades es celebraran mensualment i han de servir tant per valorar el que s’ha fet, com per planificar els objectius a curt, mitjà i llarg termini, i establir els mitjans per portar-los avant.

En aquesta segona reunió s’ha tractat un dels eixos centrals de l’acord de govern, el foment de la participació ciutadana tant en la deliberació, com en la presa de decisions polítiques, que ha de servir per garantir la transparència en la gestió d’allò  públic.

Hi ha acord en la necessitat de dinamitzar el funcionament dels Consells Sectorials ja existents, com el del Medi ambient i el d’Urbanisme, i que cal intentar posar en marxa altres Consells que ja es van crear o que es poden crear, com el Consell de Barris, que agrupe les diverses associacions de veïns; el Consell de Benestar Social i de Cooperació, que agrupe les diverses organitzacions socials i ONGs; el Consell Econòmic i Social, on es coordinen els diversos sectors econòmics, que poden crear al seu torn els seus propis Consells o associacions, com s’està fent en Comerç, amb altres organitzacions que vetllen pel benestar social i el desenvolupament sostenible; o el Consell de Cultura o de Joventut i d’Esports.

Per facilitar el desenvolupament d’aquesta articulació de la societat civil alteana s’han elaborat uns estatuts base, que cada Consell podrà adaptar a les seues pròpies necessitats. Aquest procés haurà de culminar en la constitució del Consell de Ciutat, on s’establisca la representació dels diversos Consells constituïts i d’altres agrupaments ciutadans, que podria començar a funcionar després de l’aprovació d’un Reglament de Participació Ciutadana a Altea, cap a febrer o març de l’any que ve. Aquest reglament regularà el paper institucional que han d’assumir els diversos Consells i el Consell de Ciutat.

Hi ha acord a fomentar la participació ciutadana com a base per a la creació d’un Reglament de Participació Ciutadana a Altea, solucionant així una de les manques que patim des de fa massa temps i permetent que queden garantits els drets a la participació a nivell municipal, reconeguts per la nostra Constitució, les recomanacions de les institucions europees i l’ordenament jurídic vigent.

La primera fase d’aquest procés consistirà en reunions organitzades des de la Regidoria de Participació amb les diverses associacions socials i barrials existents per dissenyar aquest procés participatiu.

Després de les Eleccions Generals, per evitar instrumentalitzacions partidistes, es realitzarà una sèrie de xerrades i tallers amb experts en temes que són abordats des de la participació ciutadana (Auditories Ciutadanes del Deute, Observatoris Ciutadans Municipals, Pressupostos Participatius) per començar a desenvolupar aquestes iniciatives en la nostra pròpia localitat, sustentades en un procés d’implicació i participació de la pròpia ciutadania en temes del seu interès.

Pin It on Pinterest