Select Page

Roque Ferrer Regidor de l’Àrea d’Infraestructures i Obres
informa sobre la situació de  la ‘Cantera Quintanes’ afirmant que porta
explotant una activitat minera extractiva en el terme municipal d’Altea des de
fa més de 30 anys, sent la superfície total afectada per l’explotació de: 5.47
hectàrees. L’antiga llei de Mines no contemplava una regeneració simultània amb
l’extracció, d’ahí que ens trobem en la situació actual.

Segons Ferrer l’empresa ha presentat a l’Ajuntament un
projecte de regeneració on l’objectiu és realitzar un pla de restauració
utilitzant materials inerts en el farciment del buit miner existent.

El farciment s’establirà amb materials Inerts Adequats,
previstos en la ‘Llista Europea de
Residus’,
terres i petris: arena, grava i altres àrids. Argila, formigó,
rajoles, teules, taulellets i altres materials ceràmics; a més de tractar de
dur a terme una activitat simultània d’extracció amb farcit de restauració. La
qual cosa és lògica per a comprimir temps d’execució i l’impacte visual i
mediambiental.

L’edil destacava que segons la demanda actual el volum
extret anual és de: 39.000 m3 i fa falta
omplir amb 950.000 m3 de material per a aconseguir
l’objectiu marcat al projecte.

Dels quals el projecte contempla un volum d’aportació de
550.000 m3 procedents de desmuntes de vials, excavacions
d’edificis i servicis del ‘Pla Parcial
Belles Arts’.

Podria sumar-se un volum de 61.000 m3 procedent del material extret en l’obra del
Front Litoral; la qual cosa ja sumaria 611.000 m3, és a dir, aproximadament 2/3 del
material a aportar per a la regeneració, en aproximadament 6 anys.

Tal com avançava Roque Ferrer, el projecte planteja un
escenari de desenrotllament de la restauració, segons el seu criteri planteja
un escenari pessimista, ja que estima 40 anys per a completar els treballs i no
contempla de manera específica cap desenrotllament, o restauració urbanística,
dins d’este període més que l’anomenat anteriorment.

El Regidor d’Infraestructures afirma que es proposa una
revegetació de la zona amb espècies autòctones creant així una àrea que millore
la qualitat tant paisatgística com mediambiental, la qual cosa seria
beneficiosa per a l’interés general.

Pin It on Pinterest