Select Page

Hui, dia 25 de novembre, i coincidint amb el Dia
Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les Dones, l’Ajuntament
d’Altea, s’ha sumat a aquest dia reivindicatiu per l’eliminació de la violència
masclista, a través de l’organització de diversos actes institucionals.

L’alcalde d’Altea, Jaume Llinares, acompanyat per la
resta de portaveus municipals, Verónica López portaveu del PSPV-PSOE i regidora
de Benestar Social i Igualtat; Imma Orozco, portaveu de Compromís; Bea
Nomdedeu, portaveu d’Altea amb Trellat; Pedro Barber, portaveu del PP i Arianna Burli, portaveu
de CIPAL, han signat una declaració institucional, un text que la Diputació
d’Alacant ja va consensuar, i amb el que l’Ajuntament d’Altea es compromet a:

 • No
  reduir i augmentar, en la mesura del possible, els recursos i serveis
  pressupostats per a combatre la violència de gènere i mantenir una xarxa
  d’atenció social a les dones en situació de violència que les ajude a cercar
  alternatives per a recuperar la seua vida (drets laborals, polítiques de
  formació i suport a l’ocupació, habitatge, ajudes socials). En aquesta xarxa
  estaran inclosos els serveis de protecció, informació, assessorament,
  acompanyament i acolliment per a dones en situació de violència de gènere, els
  seus fills i filles.

 • Que
  l’Ajuntament d’Altea, si hi ha hagut un assassinat per violència de gènere en
  el període entre dos plens, l’inicie amb un esment a la dona o dones
  assassinades i al ferm compromís municipal de denúncia i lluita contra aquesta
  xacra, esment al qual seguirà un minut de silenci.

 • Col·laborar
  amb l’àmbit educatiu i enfortir i incentivar tots aquells programes i
  iniciatives tendents a educar en igualtat a l’alumnat dels centres escolars,
  fent especial atenció als programes de coeducació dirigits a adolescents,
  basats en l’aprenentatge de models relacionals tolerants, respectuosos i
  igualitaris.

 • Incrementar
  les xarxes de col·laboració interinstitucional amb les administracions
  públiques competents en matèria de violència de gènere així com amb els agents
  socials implicats en l’assumpció de determinats serveis de protecció i
  salvaguarda dels drets de les dones i menors víctimes.

 • Continuar
  amb les campanyes i programes dirigits a la conscienciació i sensibilització
  social en matèria de violència de gènere, contribuint així a visibilitzar
  aquesta situació i a implicar a la ciutadania d’Altea en la lluita per la seua
  eradicació. 

 • Instar
  al Govern de la Nació al fet que dote suficientment les partides
  pressupostàries dedicades al manteniment dels recursos contra la violència de
  gènere, dependents tant de les Comunitats Autònomes, com dels serveis de
  proximitat dels Ajuntaments i al fet que estipule un fons de suport per a donar
  reforç a la xarxa de serveis públics, impulsant el paper que exerceixen i han
  de seguir exercint els serveis socials municipals i Centres de la Dona, per al
  desenvolupament i compliment de la L.O. 1/2004, de 28 de desembre de Mesures de
  Protecció Integral contra la Violència de Gènere i la L.O. 8/2015, de 22 de
  juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a
  l’adolescència.

 • Exigir
  al Govern Autonòmic al fet que vetle pel compliment de la Llei 7/2012, de 23 de
  novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en
  l’àmbit de la Comunitat Valenciana, i molt especialment en el que concerneix al
  manteniment de la Xarxa de la Generalitat d’assistència social integral a les
  Víctimes de violència sobre la dona prevista en la norma, així com en
  l’obligació de procurar la formació i especialització adequada a tots els
  agents implicats i a l’adopció de totes aquelles mesures tendents a garantir
  una educació en igualtat en els centres educatius, incorporant en el
  currículum, la formació específica en igualtat, educació afectiu-sexual i de
  prevenció de la violència de gènere en totes les etapes educatives.

Com ha assenyalat la regidora de
Benestar Social i Igualtat, aquest manifest quedarà aprovat per tota la
corporació municipal al proper plenari. Seguidament l’alcalde, la regidora de
Benestar Social i Igualtat, els portaveus de tots els grups polítics i la resta
de membres de la corporació municipal que han assistit a l’acte han penjat una
pancarta al balcó de l’Ajuntament amb el lema ‘’Altea contra la violència
masclista’’, en suport de totes les dones que la pateixen. Seguidament, s’ha
guardat un minut de silenci en memòria de les dones víctimes de la violència de
gènere.

Per la seua banda, Verónica López,
regidora de Benestar Social i Igualtat ha destacat ‘’la importància de
reivindicar, en dies com hui, el suport de les institucions a totes les dones
que pateixen la violència masclista’’.
‘’Hui és un dia de lluita activa
de les administracions contra la violència de gènere’’,
assenyalava López.
Així mateix, ha indicat que ‘’el Servei Municipal d’Atenció a les Víctimes
de Violència de Gènere, ha atès en el que va d’any a més de 60 dones que
pateixen violència de gènere’’
. ‘’A més a més, ha assenyalat la
regidora, actualment hi ha 43 ordres de protecció en vigor i 18 telèfons de
teleassistència per a les víctimes d’aquest tipus de violència, perquè des de
l’Ajuntament d’Altea no baixarem la guàrdia davant aquestos delictes’’.

Finalment, Verónica López, ha agraït
a Tapis Altea, l’elaboració dels llaços morats que es repartiran hui, com a
símbol de reivindicació d’aquest dia, així com a Creu Roja Altea, que ha
realitzat una activitat a la plaça de l’Ajuntament, per conscienciar sobre
aquesta problemàtica que viu la societat actual.

Pin It on Pinterest