Select Page

La
regidoria d’Agricultura i Pesca de l’Ajuntament d’Altea ha anunciat la
convocatòria pública per a la concessió d’ajudes econòmiques, per valor de
1.000 euros, dirigides a titulars de finques rústiques, per tal d’incentivar el
triturat in situ de les restes de les podes agrícoles de cítrics
tardans, en període de restricció de l’ús del foc com a mesura cultural.

 Els
requisits per sol·licitar les ajudes estableixen que podran ser beneficiaris de
les mateixes els sol·licitants que siguen titulars de finca rústica dels
polígons cadastrals 1, 2, 3 i 4 del terme municipal d’Altea, plantada de
cítrics tardans en producció; hagen realitzat abans del 15 d’octubre de 2015
labors poda i eliminació de restes mitjançant mitjans mecànics de triturat in
situ
i que estiguen al corrent del pagament de tots els tributs locals;
entre d’altres.

 El
termini de presentació de sol·licituds ja està obert i es prolongarà fins al
dia 30 d’octubre de 2015. Tota la informació sobre la convocatòria es publicarà
a la web de l’Ajuntament d’Altea, altea.es, al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, i en la Base de Dades Nacional de Subvencions. Les sol·licituds
s’han de presentar a les oficines de registre de l’Ajuntament d’Altea, com
s’estableix en l’Annex I de la convocatòria.

Pin It on Pinterest