Select Page
  • Aquesta subvenció, de 1045 euros, s’emmarca dins de les ajudes
    concedides al foment de l’ús del valencià en les emissores locals de
    ràdio.

Un any més, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, ha estimat concedir a
la nostra emissora local, Radio Altea, la subvenció per la seua labor
en pro de l’ús del valencià. Amb l’atorgament d’aquesta ajuda, Radio
Altea s’aferma com un mitjà de comunicació que persegueix donar una
informació diferenciada per a tots els residents en el nostre municipi i
que, si bé conté una programació plurilingüe, el valencià es mostra com
a llengua predominant en tots i cadascun dels seus continguts
radiofònics.

En aquest sentit i com a mostra de tal
predominança de la nostra llengua autòctona, assenyalar que un dels
requisits indispensables per a la concessió d’aquesta ajuda era que, com
a mínim en un 75% de la seua programació ha d’utilitzar-se el valencià
com a llengua vehicular, circumstància que Radie Altea compleix sobradament.

Jesús Ballester, Regidor de Mitjans de
comunicació, ha assenyalat que: “A més de complir amb els requisits
establits per a accedir a aquesta subvenció, Radio Altea, continua sent
un mitjà de comunicació que, a més de proporcionar una informació veraç i
diversificada a tots els seus oïdors, ha sabut salvaguardar una dels
principals senyals d’identitat del poble valencià, com és la defensa i
divulgació de la nostra llengua pròpia”.

Pin It on Pinterest