Select Page
  • La tarifa d’Altea es troba un 50% per sota de la mitjana de les tarifes
    de localitats de característiques similars en la Comarca i que es
    proveeixen del mateix sistema en alta.

La mercantil Aigües d’Altea, actual adjudicatària del Contracte de
Concessió Municipal del Servei de Proveïment domiciliari d’aigua i
sanejament (clavegueram i pluvials), va sol·licitar a l’Ajuntament
d’Altea, el passat mes de maig, el reconeixement de desequilibri
economicofinancer de la concessió, corresponent al període 2008-2013,
l’import del qual, una vegada realitzades les corresponents
comprovacions i després dels informes del Departament d’Intervenció
Municipal, ascendia a la quantitat de 2.402.292. euros. De la citada
quantitat i a tenor de la legislació vigent, 946.757 euros hauran de ser
assumits pel Contractista, mentre que del restant import, és a dir,
1.437.535 euros haurà de fer-se carregue l’Ajuntament d’Altea.

Atès que l’Ajuntament d’Altea, segons el que es disposa en els seus
Planes de Sanejament i Ajust, no pot assumir la quantitat indicada ni
imputar-la al Pressupost Municipal, es fa necessari una modificació en
el contracte de gestió del servei públic de proveïment d’aigua que,
entre altres mesures, implica l’increment de les tarifes a pagar pels
usuaris, així com l’ampliació de la concessió a 5 anys més. Per tot açò,
l’actual equip de govern aprovarà, previsiblement, en la Sessió
Plenària que se celebrarà en el dia d’avui, la proposta de la Regidoria
de l’Àrea Econòmica a incrementar l’import corresponent a l’IPC dels
últims tres anys (8,5%) el rebut de l’aigua, en contra de la sol·licitud
de l’empresa, la qual proposava un 22% de pujada en el mateix. Tot açò
amb l’objectiu de fer front a la quantitat que l’Ajuntament ha d’abonar a
l’empresa concessionària del servei de proveïment d’aigua per al
manteniment de l’equilibri economicofinancer d’aquesta Concessió.

Segons el Regidor de l’Àrea Econòmica, Pedro Barber, l’ajust de la
tarifa suposarà poc més de 2 euros mensuals de mitjana en el rebut de
l’aigua, recalcament en què l’import d’aquest rebut variarà en funció
del consum, és a dir, l’establiment de les tarifes per trams, amb la
finalitat de conscienciar de l’ús responsable de l’aigua. Com a mostra
d’açò, dir que el consum corresponent a 15 m3 s’incrementa un 6,8%,
mentre que el consum de 64 m3 suposarà un 19% de pujada en la tarifa.

Malgrat
tot açò, Pedro Barber, ha indicat que Altea contínua sent un dels
municipis on menys s’ha encarit el rebut de l’aigua, en proporció amb el
preu, que pel mateix concepte, abona el Consistori al Consorci d’Aigües
de la Marina Baixa. Pedro Barber ha assenyalat que “tot açò ha de
servir-nos per a llançar una campanya de sensibilització de l’ús
racional d’aquest ben tan necessari, afegint que “segons s’assenyala en
la Directiva Marque de l’Aigua de la Unió Europea, els Ajuntaments no
han de subvencionar el cost d’aquest servei, havent de ser assumit
íntegrament, per tant, pels usuaris i a més s’ha de garantir que la
tarificació incite als consumidors a utilitzar els recursos de forma
eficaç i que els diferents sectors econòmics contribuïsquen a la
recuperació dels costos dels serveis relacionats amb l’ús de l’aigua,
inclosos els costos mediambientals i de recursos”.


Pin It on Pinterest