Select Page

El Pla d’Estalvi Energètic ha donat el seu fruits i l’Ajuntament d’Altea preveu l’encesa de tota la il·luminació del municipi a partir d’aquest cap de setmana.

El desenrotllament del Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica va ser una de les decisions que va adoptar l’actual equip de govern en el mes de setembre de l’any 2011 amb la finalitat de disminuir el consum energètic, tant de l’enllumenat públic com de les dependències municipals. Esta mesura, conseqüència de la greu situació econòmica amb què es va trobar l’actual equip de govern, responia a la voluntat d’estalviar i reduir despesses per a poder fer front als pagaments a proveïdors, entre ells a la companyia subministradora, Iberdrola, que inclús amenaçava amb el tall del subministrament. Esta situació, exigia la presa de mesures de caràcter urgent, per part de les Regidories d’Escena Urbana i Hisenda.

En aquest sentit, el Regidor de l’Àrea Econòmica, Pedro Barber ha manifestat que “quan va entrar l’actual Equip de Govern, el deute pendent amb Iberdrola era de  702.826,73 euros, corresponent a factures dels anys 2009, 2010 i 2011”. Així mateix, el Regidor d’Hisenda, ha assenyalat que com a conseqüència d’aquest important deute contretament amb la companyia subministradora, es va establir, després de diverses reunions mantingudes amb Iberdrola, establir un calendari de pagaments, la qual cosa va permetre que l’Ajuntament d’Altea cancel·lara el deute a finals de l’any 2011.

En els successius exercicis econòmics, l’Ajuntament d’Altea ha efectuat els pagaments a Iberdrola de forma regular, sent estos de 450.000 EUR corresponents al segon semestre de l’any 2011 i 1.800.000 EUR corresponent als anys 2012 i 2013. Barber ha indicat que “la situació actual és que l’Ajuntament d’Altea està al corrent de pagament amb la companyia Iberdrola, no existint, en l’actualitat cap reclamació per part de la mateixa, en concepte de pagament de deute pendent”. Igualment i dins del Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica, des de la Regidoria d’Escena Urbana es va adoptar, com a primera mesura i en el que es referix a l’enllumenat públic, la reducció fins en un 50% de la seua intensitat lumínica i l’apagat de diversos punts de llum, mantenint una alternança entre els punts de llum enceses i apagats en funció de la tipologia dels carrers.

La segona mesura per a donar solució al greu problema existent, va ser auditar cada un dels punts de llum i, amb això, conéixer el consum punt a punt i la capacitat d’estalvi futur. Doncs bé, totes aquelles mesures adoptades i que, com manifestava el Regidor d’Escena Urbana, Jaime Sellés, tindrien caràcter provisional i s’aplicarien el temps estrictament necessari fins que es produïra la deguda regularització i sanejament de l’economia municipal, han donat els seus fruits, i conseqüència d’això serà l’encesa, a partir d’aquest cap de setmana, de tot l’enllumenat públic. Jaime Sellés ha manifestat en aquest sentit que “com sempre, he d’agrair a tots els alteans l’esforç realitzat, que s’ha traduït en el restabliment d’uns servicis adequats i acords amb la imatge que Altea ha d’oferir a tots els seus veïns i a les persones que ens visiten. Sens dubte, s’ha demostrat una vegada més que el suport i cooperació dels ciutadans amb les polítiques municipals redunden en benefici de tots”.”

Pin It on Pinterest