Select Page

El Plenari de l’Ajuntament d’Altea ha aprovat aquest matí, amb els vots a
favor del Partit Popular, Cipal i Compromís PSPV-PSOE, i l’abstenció de PSPV-PSOE, una modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), per a fer
efectives tot un seguit de bonificacions que afectaran, principalment
als Béns inclosos en el Catàleg i obres que potencien la creació
d’ocupació, així com a les construccions que contemplen sistemes
d’aprofitament energètic, tal com ha detallat l’edil de l’Àrea
Econòmica, Pedro Barber.

En aquest sentit, Barber ha posat
l’accent que aquestes bonificacions se sumen a la decisió d’ampliar
l’exempció de l’IBI (el passat mes de novembre) per als béns immobles
inclosos en el Catàleg que compten amb 50 anys d’antiguitat i protecció
integral, no solament als BRL, sinó també als de 2º ordre que tinguen
aqueixes característiques.

Concretament, amb les mesures
aprovades avui, es tracta de bonificar amb el 95% les construccions,
instal·lacions o obres que siguen declarades d’especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
històric-artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquen tal
declaració.

a) Circumstàncies culturals, històric-artístiques.
Obres i instal·lacions realitzades en aquells béns immobles inclosos en
el Catàleg de Béns i Espais Protegits:

-95% quan es tracte
d’obres de rehabilitació d’immobles amb nivells de protecció A, B i C,
amb la condició que s’actue en la totalitat de l’edificació, i que el
seu objectiu siga la recuperació i posada en valor de l’edifici.

-50% per a obres i instal·lacions en immobles amb nivells de protecció A, B.

-35% per a obres i instal·lacions en immobles amb nivells de protecció C.

b)
Per foment d’ocupació. Com a mesura de foment d’ocupació s’estableix
una bonificació de fins al 50% sobre la quota d’impost per a aquells
projectes d’obra nova condicionament o reforma de locals amb destinació a
ús industrial, comercial o professional sempre que:

-Que s’haja iniciat l’activitat dins dels dos anys anteriors a la sol·licitud de llicència d’obres.
-S’incremente la plantilla de conformitat amb els següents trams:

D’1 a 3 treballadors el 25%
De 4 a 10 treballadors el 40%.
De més d’11 treballadors el 50%

Si
almenys un 33% dels empleats que han determinat l’increment de
plantilla pertanyen a col·lectius especialment desprotegits en matèria
d’ocupació, s’elevarà, en cada cas, cinc punts el percentatge de
bonificació establit en el tram anterior, sense que puga superar-se el
50% establit com a màxim de bonificació.

Així mateix, s’estableix
una bonificació del 95% a favor de les construccions, instal·lacions o
obres en les quals s’incorporen sistemes per a l’aprofitament tèrmic o
elèctric de l’energia solar. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà
condicionada al fet que les instal·lacions per a producció de calor
incloguen col·lectors que disposen de la corresponent homologació de
l’Administració competent.

També s’arreplega una bonificació del
50% a favor de les construccions, instal·lacions o obres vinculades als
plans de foment de les inversions privades en infraestructures. La
bonificació prevista en aquest apartat s’aplicarà a la quota resultant
d’aplicar, si escau, la bonificació a la qual es refereix l’apartat
anterior.

Es contempla una bonificació del 50% a favor de les
construccions, instal·lacions o obres referents als habitatges
protegits. La bonificació prevista en aquest apartat s’aplicarà a la
quota resultant d’aplicar, si escau, la bonificació a la qual es
refereix l’apartat anterior.

Finalment, s’estableix una
bonificació del 90% a favor de les construccions, instal·lacions o obres
que afavorisquen les condicions d’accés i habitabilitat dels
discapacitats. La bonificació prevista en aquest apartat s’aplicarà a la
quota resultant d’aplicar, si escau, la bonificació a la qual es
refereix l’apartat anterior.

Pin It on Pinterest