Select Page

 Aquest protocol, fruit del treball conjunt entre la Regidoria de Serveis
Socials d’Altea i del Departament de Salut 16 de l’Agència Valenciana
de Salut, es converteix en pioner en la nostra província, plantejant una
intervenció domiciliària nova i que va a repercutir molt positivament
en la qualitat de vida i benestar social tant del pacient com dels
familiars.

El present protocol pretén coordinar dos serveis
públics: un de caràcter social prestat per l’Ajuntament d’Altea, el
denominat Servei d’Ajuda a domicili i que el seu objectiu principal és
prestar cures personals, com a ajuda a la higiene personal, canvis
posturals, presa de medicació, companyia, supervisió, etc principalment
dirigit a persones majors i persones amb discapacitat; i l’altre, de
caràcter sanitari, prestat per l’Agència Valenciana de Salut, la
denominada Unitat d’Hospitalització a domicili que principalment
s’encarrega de les cures sanitàries a nivell pal·liatiu, és a dir,
persones amb una esperança de vida, generalment, no superior a sis
mesos, tant oncològics com pluripatológics.

Si bé, tant el SAD
i com la UHD, tenen al principi finalitats diferents, existeixen
clares connexions, com és l’àmbit on són prestats: el domicili, per la
qual cosa una prestació conjunta i coordinada va a beneficiar
notablement en la millora de la qualitat de vida del pacient pal·liatiu i
especialment dels familiars més propers encarregats de les seues cures
més bàsiques i immediats.

La finalitat se centra bàsicament a
detectar en els pacients atesos per la UHD aquells casos concrets, que
per diferents circumstàncies, puguen precisar a més d’unes cures a
nivell social, entesos un sentit ampli, ja que anirien des de mantenir
una higiene personal idònia fins a a oferir al familiar orientacions de
cures bàsiques, un suport psicosocial i un acompanyament en el procés de
duel, ja que una peculiaritat i el que li diferencia del servei d’ajuda
a domicili ordinari és que el perceptor del servei també va a ser el
cuidador-familiar en l’última etapa de vida del familiar malalt.

També
amb aquest protocol es minoren els tràmits de sol·licitud del servei
domiciliari, s’agilita la seua engegada i especialment s’amplia un
valuós canal de comunicació i coordinació entre l’àmbit social i l’àmbit
sanitari. Així, a manera d’exemple, i gràcies a aquest protocol, una
persona que des de l’Hospital se li done l’alta en la Unitat
d’Hospitalització a domicili, sent traslladat al seu domicili, podrà
disposar al mateix temps i des del primer dia del servei d’ajuda a
domicili d’Altea.

A més cal destacar el caràcter
multidisciplinari d’aquest protocol, on van a participar diferents
professionals: metges, infermers, treballadors socials i auxiliars
d’ajuda a domicili.

Tal com ha assegurat el regidor de Sanitat i
Serveis Socials, Gregorio Alvado, “el nostre propòsit ha sigut pensar
en aquelles persones malaltes en la seua última etapa de la vida i molt
especialment en els familiars, per a realitzar un acompanyament i un
suport social, sanitari, psicològic i emocional, tot açò perquè tant des
de l’Ajuntament d’Altea com des de l’Agència Valenciana de Salut posem a
la disposició dels ciutadans tots els recursos existents per a
mantenir, restablir i incrementar el nivell de benestar físic i
psicosocial de la persona malalta i el del seu nucli de convivència”.

Pin It on Pinterest