Select Page

L’equip de Govern municipal d’Altea ha dut al Ple que se celebra avui una proposta perquè la Diputació Provincial d’Alacant, a través de SUMA Gestió Tributària, s’encarregui a Altea de la recaptació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua) i de la taxa del servei de recollida, tractament i eliminació de Residus Sòlids Urbans. L’objectiu de l’acord és aconseguir una major eficàcia en la gestió econòmica municipal, pel que es procedeix a delegar en SUMA les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de dites imposades. 
Aquesta delegació inclou, entre unes altres, la concessió i denegació d’exempcions i bonificacions, i les facultats de recaptació en període voluntari i executiu, així com l’aprovació dels corresponents Plans d’Inspecció. Per la seva banda, la Diputació Provincial d’Alacant percebrà una compensació econòmica, de prop del 5% de la recaptació. Aquest percentatge és el mateix que té establert SUMA en aquest sentit amb altres Ajuntaments de la província. 
Així mateix, amb aquesta mesura també s’aconseguirà afavorir al ciutadà que paga els seus impostos, atès que es posa a la seva disposició la possibilitat de demanar ajornaments o fraccionaments de pagament.

Pin It on Pinterest