Select Page

La regidora d’Educació, Aurelia Alvarez,  ha explicat que en el cas dels alumnes de Primària no se’ls concedix estes subvencions perquè ja reben el Bono Llibre de la Generalitat Valenciana. Alvarez ha avançat qui són eixes persones que poden optar a les ajudes “els pares o tutors legals dels alumnes que realitzen els estudis mencionats i que estan empadronats a Altea així com han adquirit els llibres de text en una de les llibreries d’Altea i deuen a més d’estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb  l’Ajuntament d’Altea”. Pedro Barber per la seua banda ha indicat els criteris que s’establixen per a assignar al subvenció “se subvenciona el total dels gastos si la renda familiar neta és menor o igual a l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) establit en 6.390,13 euros ; si és inferior o igual dos vegades a este indicador se subvenciona el 50% dels gastos per al primer fill, el 60% per al segon i 70% per al tercer”. Les ajudes es finançaran a càrrec de la partida d’Educació, ha manifestat Barber,  “del Pressupost General de la Corporació corresponent a l’anualitat 2011 per un import de 50.000 euros”.
El termini de presentació d’instàncies s’establix del 10 al 31 d’octubre en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament. La sol·licitud estarà disponible en la pàgina web municipal www.altea.s’i en les Oficines d’Atenció al Ciutadà. La documentació a aportar és fotocòpia NIF/NIE o passaport; volant d’empadronament; la família monoparental s’acreditarà amb documentació oficial, és a dir, Llibre de Família; certificat de Registre Civil; sentència judicial ferma de separació matrimonial o interlocutòria judicial de mesures provisionals. S’ha d’adjuntar la factura dels llibres de text, còpia justificant de pagament de material escolar i certificat expedit per SUMA en què conste que el pare o la mare estan al corrent de les seues obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Altea.

Pin It on Pinterest