Select Page

De conformitat amb el que disposa la Disposició Transitòria Única del Decret 191/2010, de 19 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen les declaracions d’activitats i de béns dels membres de les Corporacions Locals de la Comunitat Valenciana, dictat en desplegament de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat Valenciana, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, es fa públic el contingut de les declaracions d’activitats, béns i drets patrimonials dels membres d’esta Corporació Municipal.

Pin It on Pinterest