Select Page

De l’1 al 29 d’octubre estarà obert el termini per a sol·licitar les ajudes econòmiques destinades a la compra de llibres i material escolar; així ho han donat a conéixer la regidora d’Educació, Pepa Perleees i l’edil d’Hisenda, Eloy Hidalgo. Ambdós han coincidit a ressaltar que “per a accedir a este tipus d’ajudes s’han de complir dos requisits imprescindibles com són el pertànyer a una família empadronada a Altea i aportar la factura de compra dels llibres en un establiment de la localitat”.


Segons les dades aportades per la responsable municipal d’Educació, les ajudes convocades són per a alumnes d’Infantil, i Educació Secundària obligatòria, “ja que el Bonolibro de la Generalitat ja cobrix les ajudes a l’Educació Primària”. “Els alumnes d’Infantil que no utilitzen llibres, podran optar a les ajudes per a material escolar, per mitjà de la presentació del justificant del banc on s’haja ingressat els diners per al dit material”, ha puntualitzat Pepa Perles.


A més, Pepa Perls ha explicat que “encara que les sol·licituds s’han de presentar de l’1 al 29 d’octubre a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, les bases de la convocatòria i els annexos a omplir estaran disponibles en la web municipal a partir de la setmana que ve”.


Per la seua banda, Eloy Hidalgo ha concretat la baremació que des del departament d’Hisenda es té en compte a l’hora d’atorgar les ajudes.
Que han de complir els sol·licitants perquè els siga concedida l’ajuda. Hidalgo hi ha assenyalat que el barem que es va a utilitzar és el que marca la IPREM, Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples, que enguany està en 6.390’13€. “Llavors, tots aquells que no tinguen la renda familiar superior a l’IPREM l’Ajuntament subvencionarà el gasto total de la compra de llibres. En el cas que la renda supere l’IPREM però no en dos vegades, se li subvencionarà al primer fill el 50%, al segon fill el 60% i al tercer el 70% i les famílies la renda de les quals supere dos vegades l’IPREM no es poden acollir a les dites ajudes”; ha apuntat Hidalgo.


Quant a la documentació a aportar, esta consistix en:


* Fotocòpia del NIF/NIE o passaport del pare i de la mare o del nou
  cònjuge o persona unida per anàloga relació que conviuen amb l’alumne.
* Volant d’empadronament de la unitat familiar a la qual pertany l’alumne o l’alumna.
* La unitat familiar monoparental s’acreditarà amb la documentació oficial
  corresponent: llibre de família, certificat de Registre Civil, sentència
  judicial ferma de separació matrimonial o interlocutòria judicial de mesures
  provisionals.


En el cas dels alumnes d’Educació Secundària Obligatòria -de 1r a 4t d’ESO-, factura dels llibres de text adquirits per al curs 2010/2011,emesa a nom del beneficiari (pare/mare/tutora) per una llibreria del municipi d’Altea.


Per als alumnes d’Educació Infantil: Còpia del justificant bancari acreditatiu d’haver efectuat l’ingrés corresponent a l’import del material escolar designat per cada Centre Escolar.


* Declaració responsable de no estar incurs en la prohibició per a obtindre la condició de beneficiari de subvenció i d’estar al corrent de les obligacions tributàries de la Seguretat Social


“Des del consistori s’ha destinat una partida de 50.000€ per a cobrir tals subvencions. És la mateixa partida que vam destinar l’any passat ja que des de l’Equip de Govern ens prenem amb molta serietat la iniciativa i a pesar dels retalls que estem duent a terme, esta subvenció la mantindrem”, ha conclòs el responsable de la Hisenda Local.

Pin It on Pinterest