Select Page

La regidora de Benestar Social, Gemma Córcoles, ha donat a conéixer les bases que regiran les prestacions econòmiques individualitzades per a l’accés a centres residencials en el 2010. Ajudes personals a què l’Ajuntament ha destinat un total de 140.000€. Com ha explicat l’edil d’àrea, “a partir d’ara les ajudes econòmiques es concediran a les persones que hagen sigut beneficiàries d’ajuda municipal en 2009 i que acrediten insuficiència de recursos econòmics per a mantindre la seua estada en centre residencial. Així mateix, podran sol·licitar l’ajuda les persones majors que precisen ingrés en centre residencial amb caràcter d’urgència, en tant obtenen el reconeixement del dret en el marc de la Llei de Dependència o qualsevol altra línia d’actuació que desenvolupe la Generalitat”.
Segons la informació facilitada per Córcoles, les quanties que serviran de base per al càlcul de les ajudes seran d’1.160€ al mes per a vàlids i semi-assistits; 1.408€ al mes per a persones assistides i 1.695€/mes per a supraassistits. Preus públics establits per la Conselleria de Benestar Social.
“L’Ajuntament el que farà és ajudar aquelles persones que necessiten estar en una residència i no tinguen reconeguda la Llei de Dependència. L’ingrés una residència que tinga establit preu públic i l’import a concedir per l’Ajuntament vindrà determinat per la diferència entre el cost de la plaça i l’aportació del beneficiari. El dit import serà satisfet directament al beneficiari , sent este o el seu representant el responsable del pagament al centre residencial”, ha declarat la responsable municipal de Benestar Social i Tercera Edat.
Respecte a l’acreditació d’insuficiència de recursos econòmics per a afrontar els costos de l’estada en un centre residencial, Gemma Córcoles ha puntualitzat que “es consideraran els ingressos provinents dels rendiments del treball, de capital mobiliari i immobiliari, d’activitats econòmiques de qualsevol tipus, va torrar com els saldos positius dels guanys patrimonials i les ajudes percebudes d’institucions públiques o qualsevol altra forma d’ingressos”.
Les presents bases establixen que entre els requisits que ha de complir el beneficiari estan el de ser resident a Altea amb una antiguitat mínima de dos anys; ser beneficiari d’ajuda municipal en 2009 o ser persona major que acredite necessitat ingrés amb caràcter d’urgència; no tindre mitjans propis per a sufragar els gastos derivats de l’ingrés en Centre residencial; trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o enfront de la Seguretat Social i haver sol·licitat les ajudes, prestacions, o servicis que possibiliten l’accés a centre residencial.
Per a finalitzar, Córcoles ha indicat que les ajudes regulades en estes bases són incompatibles amb les prestacions i/o servicis reconeguts en l’àmbit d’aplicació de la Llei de Dependència i la disponibilitat de plaça pública en Centre Residencial.
Les sol·licituds es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament d’Altea abans del 30 de novembre del 2010.
Per a més informació www.ayuntamientoaltea.S’apartat de Benestar Social o en les oficines del departament de Benestar Social, ubicades al Centre Social, c/ Marina Baixa núm. 2.

Pin It on Pinterest